Thanh Long Yển Nguyệt Đao

Knights Of Valour (2021)

Thanh Long Yển Nguyệt Đao | Knights Of Valour (2021) Phim kể về trận chiến Mạch thành, Quan Vũ bị Phan Chương của quân Ngô giết chết, Thanh Long Yển Nguyệt Đao cũng bị cướp đi từ đó. Quan Hưng, con...[Xem thêm]

Bình luận về phim